Gärningskvinnor: en textanalys av hur åtalade kvinnor beskrivs i domar

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Rättssociologiska institutionen

Sammanfattning: Syftet med denna uppsats är att undersöka hur åtalade kvinnor beskrivs i domar vid Lunds Tingsrätt, samt om dessa beskrivningar kan tänkas förklaras och motiveras med hjälp av kriminologiska teorier. En annan avsikt med uppsatsen var att efter sammanställningen av vårt analysmaterial föra en diskussion om rätten kan tänkas sända ut icke åsyftade verkningar till samhället rörande framställningen av avvikande kvinnor och i sådana fall hur dessa skulle kunna te sig. Vi valde att använda en hermeneutiskt inriktad kvalitativ textanalys då vi analyserade 30 domar vid Lunds Tingsrätt för att besvara våra frågeställningar och sedan kopplade vi samman våra slutsatser med kriminologiska teorier för att försöka förstå varför åtalade kvinnor beskrivs och framställs på detta sätt. Ur vårt empiriska material tycker vi oss ofta se tendens till att rätten beskriver åtalade kvinnor som ett ”undantag” från den ”normal kvinnan” och att kvinnor ofta kategoriseras som bland annat ”psykiskt instabila” och som en mindre trolig gärningsman i förhållande till männen. Eftersom vi utgår från att verkligheten är socialt konstruerad i enlighet med tankar tillhörande socialkonstruktionismen diskuterar vi huruvida rätten kan tänkas vara med och skapa en bild av hur avvikande kvinnor framställs och uppfattas och om denna process möjligtvis kan anses sända ut icke åsyftade verkningar till samhället. Avslutningsvis anser vi att mer forskning krävs inom detta område och eftersom vi anser oss ha funnit tendenser till att åtalade kvinnor behandlas annorlunda i rätten vore en större studie som innefattar fler domstolar av intresse för att se om det problemområde vi tycker oss ha funnit är av vidare omfattning än vad vår studie visar på.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)