Undersökning av möjligheter att förse en kundparkering med laddstationer för elbilar

Detta är en M1-uppsats från Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå; Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå

Författare: Simo Ouallou; Steven Yakob; [2021]

Nyckelord: Laddbara fordon; klimatmål;

Sammanfattning: För att nå klimatmålet och minska koldioxidutsläppen har elektrifiering av transport och försäljning av laddbara fordon ökat snabbt de senaste åren. För att möta utvecklingen måste en tillgänglig laddinfrastruktur förberedas. Rapporten undersöker principer för installation av publika laddstationer vid en stormarknad och ger förslag på laddstationer som kan användas. 19 Semisnabbladdare med dubbla uttag och en effekt på 22 kW placeras tillsammans med fyra snabbladdare med dubbla uttag och 50 kW effekt i en parkering som tillhör Bäckebols köpcentrum som ligger på Hisingen i Göteborg. Anläggningen dimensioneras för både den maximala effekten (alternativ 1) som beräknas till 1236 kW och även för en reducerad effekt med hjälp av lastbalansering (alternativ 2) som sammanlagras till 741 kW. Lastbalansering används för olika anledningar men främst för att skydda systemet från överbelastning och minimera kostnader för nätanslutning genom att minska på säkringsbehovet. Högspänning samt lågspänningskablar av PEX isolering och aluminium ledare, dimensioneras med tillhörande säkringar och kontrolleras med hänsyn till belastningsförmåga och utlösningsvillkoret utifrån lämpliga standarder. En 4x50 mm² kabel valts till semisnabbladdarna och avsäkras med en 63 A säkring. Matning av snabbladdstationer genomförs med en 4x95 mm² och säkras med en 125 A. Nätstationen placeras så nära laddstationer så möjligt för att undvika höga kostnader vid schaktning och kabelförläggning. Kostnaden för investeringen redovisas för båda alternativen och omfattar både laddstationerna och elnätet. Alternativ 1 har en total investeringskostnad på 3,mkr och en återbetalningstid på 6,6 år. För alternativ 2 med en total grundinvestering på 2,3 mkr blir återbetalningstiden 5 år. Kostnaderna redovisas med hänsyn till investeringsstödet från Naturvårdsverket som begränsas till 15000 kr/uttag. Intäkterna kan variera beroende på antal besökare medan kostnaderna kan omfatta andra tjänster såsom debitering och underhåll. Undersökningen bygger på olika antaganden och enligt författarna så bör dimensioneringen utföras med lastbalansering för att minska på kostnader för investeringen samt för att skydda anläggningen mot överlast. En lönsam och effektiv laddlösning för kunderna kräver en övergripande analys av kundflödet i köpcentrumet samt en utvärdering av olika leverantörer som finns på marknaden.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)