Arbetsgivares erfarenheter av SE/IPS på den svenska konkurrensutsatta arbetsmarknaden

Detta är en Magister-uppsats från Luleå tekniska universitet/Hälsa och rehabilitering

Sammanfattning: Syftet med aktuell studie är att belysa arbetsgivares erfarenheter av arbetsrehabiliteringsmetoden SE/ IPS för personer med psykisk funktionsnedsättning på den svenska konkurrensutsatta arbetsmarknaden. Lämplighetsurval praktiserades och utforskande kvalitativ ansats valdes utifrån studiens syfte, intervjuer genomfördes som datainsamlingsmetod och kvalitativ innehållsanalys tillämpades. Analysen av intervjutexterna utmynnade i ett övergripande tema och fyra kategorier. Det övergripande temat ”arbetsgivarnas engagemang för att inkludera kontra produktionskrav och resurser” visar på en spänning mellan arbetsgivarnas starka drivkraft att inkludera personen i samhället utifrån personens vilja till arbete och svårigheten att finna meningsfulla arbetsuppgifter vars krav svarar mot personens arbetsförmåga. De fyra kategorierna är: ”Skapar egna förutsättningar för arbete trots utmaningar”, ”oklara yttre förutsättningar äventyrar arbetsrehabilitering”, ”ständigt drivande och samordnande vägledare” och ”arbetslivet som en del av vardagen”. Slutsats: Arbetsgivarna har tydliga ambitioner att utgöra en utgöra en stödjande omgivningsfaktor enligt PEO-modellen. Resultatet presenterar arbetsgivarnas behov för att kunna leva upp till sina ambitioner. Det kvalificerade stöd i form av information och vägledning som arbetsgivarna efterfrågar motsvaras av PEO-matchning, en teoretisk modell tillämpad inom arbetsterapi.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)