”Man måste själv bränna sig på plattan för att lära sig att den är varm”- En kvalitativ studie om före detta gängmedlemmars egna upplevelser av kriminella gäng och organiserad brottslighet

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

Sammanfattning: Syfte och frågeställningarDenna studie syftar till att belysa kriminella gäng och organiserad brottslighet ur ett inifrånperspektiv. För att nå ett sådant perspektiv har intervjuer med före detta medlemmar från kriminella gäng genomförts. Ett delsyfte med studien var att beskriva vilken betydelse de före detta gängmedlemmarna tillskriver begreppen kriminella gäng respektive organiserad brottslighet. Syftet besvarades genom följande frågeställningar: • Hur beskriver de ingången till ett kriminellt gäng?• Vad beskriver de som utmärkande för sina tidigare liv som gängkriminella?• Vilka faktorer beskriver de som centrala i sina beslut att lämna det kriminella gänget?• Hur beskriver de begreppen kriminella gäng och organiserad brottslighet? Metod Vid genomförandet av studien antogs en kvalitativ ansats för insamling av empiri. Valet av ansats baserades på studiens syfte och frågeställningarna som söker efter informanternas egna upplevelser och tankar. För att hitta informanter användes bekvämlighetsurval och snöbollsurval som resulterade i totalt tre stycken informanter. Empirin inhämtades genom halvstrukturerade kvalitativa intervjuer. Som hjälpmedel under intervjutillfällena användes en intervjuguide som checklista för att försäkra att alla studiens frågeställningar besvarades. AnalysEmpirin analyserades med hjälp av teorierna; differentiella associationer, strainteorin och neutralisationstekniker samt begreppen; maturing out, social grupp och stämpling. Det empiriska materialet har även analyserats med hjälp forskning från brå, en SOU-utredning, en FOU-rapport samt en avhandling av Stig Grundvall. Resultat Informanterna berättade om sina ingångar i kriminella gäng som omedvetna val från deras sida, de beskrev att de växte in i de kriminella gängen. Det som var utmärkande för deras liv som gängkriminella var pengar och det liv som pengarna medförde men även gänget som ett kollektiv betonades. Avhoppen från de kriminella gängen beskrevs som en process, där både känslomässiga och praktiska aspekter spelade in och som sedan avslutades med en avgörande händelse. Alla informanter beskrev att de tröttnade på det kriminella gänglivet. Informanterna uppfattade begreppen kriminella gäng och organiserad brottslighet som två skilda företeelser. Två av tre informanter menade att organiserad brottslighet främst handlar om stora affärer och pengar, medan gängen beskrevs som ”småkriminella” där sökandet av respekt är en central aspekt. En av informanterna menade att alla brott är organiserade.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)