Patienters uppfattningar om lokalbedövning vid tandhygienistbehandling : En intervjustudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Karlstads universitet; Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper

Sammanfattning: Introduktion: Tandhygienistbehandlingar kan upplevas som smärtsamma och det kan krävas lokalbedövning för att patienten ska få en smärtfri och bra behandling. Alla individer har olika smärttrösklar och olika upplevelser av tandvården som kan påverka valet av att få bedövning eller ej. Syfte: Att beskriva patienters uppfattningar om lokalbedövning vid tandhygienistbehandlingar. Frågeställningar: 1. Vilka uppfattningar har patienter om lokalbedövning vid tandhygienistbehandling? 2. Varför väljer patienter lokalbedövning vid tandhygienistbehandling? 3. Varför avstår patienter från lokalbedövning vid tandhygienistbehandling? Metod: Kvalitativ intervjustudie där intervjuerna analyserades med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Faktorer som patientens smärttröskel och tidigare upplevelser spelade roll för valet mellan att få bedövning eller ej. En annan viktig faktor var rutiner för regelbundna behandlingar hos samma tandhygienist. Detta skapade förtroende för tandhygienisten och man behövde inte diskutera valet av bedövning vid varje tillfälle. Tandhygienistbehandlingar upplevdes som mindre smärtsamma än vissa tandläkarbehandlingar så som extraktion och lagning av stora kariesangrepp. Konklusion: Helhetsupplevelsen av ett tandhygienistbesök har betydelse för patienters val av att få bedövning vid tandhygienistbehandling. Smärtkänslighet och tidigare erfarenheter av tandvården är två faktorer som hade stor betydelse. Det krävs fler studier och vidare forskning i ämnet för att kunna dra giltiga slutsatser.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)