Inkluderingsprocessen av nyanlända elever i teori och praktik - en forskningsstudie om mötet mellan nyanlända elever och den svenska skolan.

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

Sammanfattning: Syftet med undersökningen var att se hur inkluderingsprocessen i teori och praktik överensstämmer och hur lärare och elever beskriver sina upplevelser av mötet med varandra. Undersökningen är utförd med en kvalitativ metod och en socialkonstruktivistiskt samt nyinstitutionell teori. Datainsamlingen skedde med hjälp av mailintervjuer och intervjuer via ombud. I undersökningen deltog 15 lärare och 5 nyanlända elever. I början av uppsatsen presenteras bakgrund och tidigare forskning inom området. Utifrån de svar som samlades in i undersökningen genomfördes en kvalitativ analys av data där svårigheter och möjligheter av dessa möten presenteras samt frågan kring hur de olika beskrivningarna kan tolkas i relation till målet om en likvärdig skola. De resultat som framkom i undersökningen visade att det i flera fall ansågs svårt att dels få till en lyckad och skyndsam inkludering men också att flera av de lärare som deltog i undersökningen uttryckte att det var svårt att tillgodose eleverna en likvärdig utbildning. I resultatet finns även flera förslag samt önskningar om vad som borde förändras för att möjliggöra inkludering samt likvärdig utbildning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)