Känslighetsanalys och begränsad rationalitet : Hur använder företag känslighetsanalyser i beslutsprocessen vid investeringar?

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

Sammanfattning: Alla företag har – från tid till annan – någon form av investeringar i sin verksamhet. För att utvärdera olika investeringsalternativ används investeringskalkyleringar, men de bakomlig-gande antaganden som görs vid dessa kalkyler är präglade av osäkerhet då ingen kan sia om framtidens utfall. Ett verktyg som kan användas för att hantera denna osäkerhet är känslighets-analys. Det finns många studier gjorda om känslighetsanalyser, men nästan alla följer en rationell an-sats och tar sällan hänsyn till den begränsade rationella människan som står bakom analyserna. Syftet med denna studie är att analysera hur företag använder sig av känslighetsanalys i sam-band med investeringsbeslut, oavsett om de förhåller sig till den rationella ansatsen eller inte. Studien har därför genomförts med intervjuer för att kunna uppnå detta syfte. Studien visar på att det finns viktiga faktorer som gör att känslighetsanalysens roll och använ-dande inför investeringsbeslut skiljer sig åt i de intervjuer vi gjort. Faktorerna som denna studie har tagit hänsyn till är hur ägarstrukturen ser ut, vilka typer av investeringar som görs och organisationens tolkningsprocess av omgivningen. Genom vår analysmodell hoppas vi kunna visa på varför behovet och utförandet av känslighetsanalysen ser ut som det gör, men även ge en förståelse för varför den skiljer sig åt mellan olika företag.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)