”Vissa tillfällen känner man sig svensk, men inte ens då”. En kvalitativ intervjustudie om unga tjejer som rasifieras i skolan och osynliggörs i media.

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för psykologi

Sammanfattning: Utifrån socialpsykologiska och postkoloniala perspektiv var syftet med studien att undersöka hur självbilden hos en grupp unga tjejer som gjordes till avvikande i den svenska kontexten påverkades av skolan och medias blick på dem. Målet var att undersöka hur intervjupersonernas självbild påverkades av rasifiering, hur de förstod sina erfarenheter av rasism och vilka strategier de använde för att stärka sig själva. Studien har gjorts genom sju kvalitativa semistrukturerade intervjuer med fyra unga tjejer. Intervjuerna har spelats in och transkriberats. Analysen genomfördes med en tematisk analysmetod. De teman som genererades berörde bland annat erfarenheter av att göras till ”invandrare” i skolan och falla utanför gränserna för en föreställd ”svenskhet”, samt upplevelser av stereotypa framställningar i media och av att inte vara representerad i media. Utifrån den situerade kunskap som intervjupersonerna bidrog med var ambitionen att visa hur rasism påverkar unga tjejer som rasifieras i den svenska kontexten. Analysen visade hur rasifieringsprocesser började tidigt i grundskolan och fortsatte upp till högre utbildningsnivåer. Inom både skola och media gjordes stereotyper och kategoriseringar som bidrog till rasifierade självbilder. Samtidigt såg jag hur motstånd gjordes mot de stereotyper som intervjupersonerna kategoriserades som av omgivningen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)