Att investera i framtiden

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Sociologi

Sammanfattning: Syftet med denna uppsats är ringa in den diskrepans i syn på Lundsbergs internatskola som finns bland utomstående och invigda. Arbetet är till sin form kvalitativ och i enlighet med den kvalitativa traditionen är det intervjupersonernas egna erfarenheter som lyfts fram. Parallellt med intervjuerna studeras utbildningssociologiska texter, i synnerhet Pierre Bourdieus teorier och texter kring elitskolor i Frankrike. Texter om överklassen i Sverige ägnas därutöver upp-märksamhet i arbetet. Arbetets frågeställning sammanfattas på följande vis: Hur beskriver elever från Lundsberg sin skola och sin tid där? Hur kan man placera in Lundsberg i en ut-bildningssociologisk kontext? Resultatet mynnar ut i en karaktärisering över Lundsbergs in-ternatskola och en diskussion förs kring dess status som elitskola. Skolans säregenheter ringas in, intervjupersonernas erfarenheter diskuteras och kopplas till teori. Att Lundsberg bär tyd-liga drag av en familjestruktur framhålls som ett genomgående tema i uppsatsen. Därutöver konstateras att skolan inger ett självförtroende och en självständighet i sina elever; ting som kan förstås i koppling till vad Bourdieu benämner ”socialt kapital”. Slutligen fastställs att sko-lan med dess långa tradition och koppling till det övre skiktet i samhället, förstärker de repro-ducerande drag som finns i skolsystemet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)