Kvalitet-, miljö- och arbetsmiljö i produktion : En analys av problemområden och utvecklingsmöjligheter som kan resultera i tids- och kostnadseffektivisering

Detta är en M1-uppsats från Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

Sammanfattning: För att uppnå en högkvalitativ slutprodukt ställs idag allt högre krav på den som utför arbetet. Byggprojektets ingående processer ska planeras, utföras, kontrolleras, uppföljas samt dokumenteras. Detta examensarbete fokuserar på kvalitet-, miljö och arbetsmiljöarbetet (KMA) i produktionsskedet för att utreda framtida utvecklingstendenser inom KMA. Lönsamhet inom en organisation är, oavsett bransch, en av de mest fundamentala hörnstenarna för verksamhetens framtid och utveckling. För att möjliggöra lönsamhet inom en organisation krävs ett gediget arbete med effektivisering för att undvika slöseri av tid och resurser. Arbetssätt och rutiner behöver ses över regelbundet för att kunna avgöra om och vad som kan förbättras. KMA-arbete i byggprojekt finns för att dels proaktivt kunna förhindra att kvalitets-, miljö och arbetsmiljöaspekter brister men även för att kontinuerligt kunna säkerställa att KMA-aspekterna uppfylls enligt rådande föreskrifter. Eftersom kraven är många, krävs det att organisationen som bedriver den befintliga entreprenadverksamheten har ett fungerande ledningssystem för att kunna erhålla en struktur och välorganiserad KMA-dokumentation. Problematiken idag ligger i att dessa ledningssystem ofta är separerade och inte alltför sällan uppdelade på olika plattformar, webbaserade lösningar, egna mallar etcetera. Dels så medför detta en oordning, slöseri av tid och i värsta fall en oengagerad organisation. På lång sikt kan verksamhetens KMA-arbete påverkas negativt vilket i sin tur kan leda till oönskade konsekvenser gentemot beställarsidan såsom försämrade relationer etcetera. Med hjälp av litteraturstudier, arkivstudier, fallstudier samt intervjuer i detta examensarbete erhölls resultat som påvisade att KMA-arbetet har stora utvecklingstendenser i framtiden. Digitalisering av det administrativa arbetet efterfrågades av de intervjuade, där samtliga dagligen arbetar med KMA-frågor. De ansåg att exempelvis en applikation (app) som kan användas på en smarttelefon skulle medföra tidsbesparingar i det dagliga arbetet. För att tydliggöra tidsbesparingar i det dagliga KMA-arbetet genomfördes tre beräkningar med hjälp av rimliga antaganden utifrån samråd med handledare och medelvärden utifrån intervjusvar och litteraturstudien. Beräkningsexemplet omfattar tidsåtgången för en skyddsrond med nuvarande arbetsmetod jämfört med en digitaliserad arbetsmetod. Enligt beräkningsresultatet finns besparingspotential upp emot 815 timmar vilket motsvarar cirka 199 645 kronor endast i avseende till skyddsronder, egenkontroller och fuktronder om företaget har fem pågående projekt som löper parallellt under ett års tid. Om likvärdiga antaganden kan göras med alla moment som ingår i KMA-arbetet finns därmed en stor tids- och kostnadseffektiviseringspotential gällande KMA inom byggnadsproduktion.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)