Möjligheter för fekalt diagnostiskt test för inflammatory bowel disease hos hund

Detta är en Kandidat-uppsats från SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

Sammanfattning: IBD är en förkortning för inflammatory bowel disease vilket innebär att patienten har inflammation i tarmen och kan få gastrointestinala symtom såsom kräkningar, diarré och illamående. Idag finns inga snabba och enkla diagnostiska metoder för IBD. Hundar med sjukdomen behöver gå igenom många olika undersökningar, däribland gastro- och koloskopi. Den här litteraturstudien undersöker möjligheten till diagnosticering med hjälp av fekal provtagning. Om detta skulle fungera skulle det bidra till mindre lidande för patienterna då de slipper mer invasiva ingrepp. Det är också troligt att de skulle kunna få sin diagnos fortare och därigenom få vänta kortare tid på behandling eftersom färre undersökningar behövs. Hundar med IBD har en tarmflora som skiljer sig från friska hundars. Det innebär att det, om skillnaderna är tillräckliga, skulle kunna avgöras om en hund har IBD bara genom en analys av mikrobiomet via det fekala provet. Det skulle eventuellt även kunna avgöras om en hund har risk att utveckla IBD genom att undersöka mikrobiomet hos hunden, men detta beror på om det är den störda bakteriefloran som ger IBD eller om det är inflammationen som ger det onormala mikrobiomet. Resultatet i den här studien är splittrat. Alla artiklar är enade kring att hundar med IBD har en ökad förekomst av Proteobacteria medan artiklarnas resultat är varierande i frågan om Firmicutes då vissa studier påvisar en minskad förekomst och andra en ökad förekomst. De flesta, men inte alla, studier är överens om att fylumet Bacteroidetes minskar hos hundar med IBD. Mikrobiomet hos hundar med IBD verkar skilja från mikrobiomet hos hundar med andra gastrointestinala sjukdomar, men resultatet är mer tydligt på lägre fylogenetiska nivåer än på fylumnivå. Framförallt är skillnaderna mellan exokrin pankreasinsufficiens och IBD lite oklara eftersom det vid exokrin pankreasinsufficiens är både en ökning av vissa bakterier inom fylumet Firmicutes och en minskning av andra bakterier inom samma fylum och man i forskningen om IBD har tvetydiga resultat vad gäller just detta fylumet Firmicutes där vissa studier ser en ökning och andra en minskning av bakterier inom detta fylum. Här ses en del skillnader lite tydligare på familj-nivå då det ses att det är olika familjer inblandade inom fylumet Firmicutes för de olika sjukdomarna. Resultatet är överlag lite tvetydigt. Studierna är överens om att mikrobiomen skiljer sig mellan hundar med IBD och friska hundar, så ett diagnostiskt test som bygger på detta bör vara möjligt att utveckla. Det behövs dock mer forskning för att säkerställa exakt på vilka sätt mikrobiomen skiljer sig från varandra. Fekala test för analys av mikrobiom för att upptäcka sjukdomen IBD är under utveckling inom humanvården och det är med andra ord möjligt att utveckla sådana tester. Tekniken finns idag, det som behövs är ett mikrobiom som kan anses vara standard som sjuka hundars mikrobiom kan jämföras med för att bedöma om de har obalans i mikrobiomet, vilket kallas dysbios. Forskningen behöver fokusera på att hitta bakterier som kan fungera som biomarkörer för att fortsätta utveckla dessa test.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)