”Svenskan kommer” Pedagogers förhållningssätt till språkutveckling och flerspråkighet i förskolan

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö högskola/Lärande och samhälle

Sammanfattning: Flerspråkighet är en utmaning som förskolan ställs inför i dagens samhälle och därför ställs det krav på pedagogerna att stötta barnen i deras språkutveckling. Eftersom det ständigt sker invandring av människor från många olika länder till Sverige blir därför flerspråkighet vanligare och många barn är i behov av stöd i alla sina språk. Det pågår en debatt kring flerspråkighet i de enspråkiga samhällena. Det finns olika synsätt på hur flerspråkighet påverkar barns språkutveckling. Därför är syftet med vår studie att titta på samlingen på en avdelning där alla barn är flerspråkiga och utifrån det beskriva och identifiera pedagogernas förhållningssätt gentemot barnens språkutveckling. Det görs genom ett kvalitativt arbetssätt där observationer och intervjuer ligger till grund för resultatet. Studiens teoretiska utgångspunkter är Ladbergs pedagogiska hörnstenar, proximala utvecklingszonen och det interkulturella perspektivet. Resultatet visar att pedagogers förhållningssätt och en tillåtande miljö ligger till grund för att kunna stötta barnen i deras språkutveckling. Pedagogernas öppna inställning till barns modersmål under samling leder till en positiv flerspråkig miljö. Resultatet visar att kulturell mångfald är en betydelsefull aspekt som behöver lyftas fram i den pedagogiska verksamheten. De metoder som pedagogerna använder sig av är TAKK, konkret material och upprepningar. Trygghet ser pedagogerna som ett primärt behov för att utveckla den språkliga kompetensen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)