Omprioriteringar i aktiviteter i vardagen för personer som drabbats av cancer - med fokus på upplevelse av meningsfulla aktiviteter

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap

Sammanfattning: Bakgrund: Antalet diagnostiserade cancerfall har ökat. Sjukdomen påverkar ofta individens förmåga i vardagen. Tidigare forskning har inte fokuserat på individens meningsfulla aktiviteter. Syfte: Syftet med studien var att undersöka om och hur cancersjukdom leder till att personen omprioriterar i sina meningsfulla aktiviteter i vardagen samt om de upplever ett behov av arbetsterapi. Metod: En kvalitativ metod med semistrukturerad intervju genomfördes. Tio personer som hade drabbat av cancer intervjuades och materialet analyserades med innehållsanalys. Resultat: Resultatet utgjordes av tre kategorier: upplevelser av social samvaro, ny syn på aktiviteter i vardagen och upplevelse av arbetsterapeutiska stödåtgärder. Slutsats: Studien visar att omprioriteringar av meningsfulla aktiviteter är gjorda. Individens dagsform, ork och fatigue påverkar de aktiviteter som utförs. Arbetsterapeuten kan hjälpa en person som upplever aktivitetsohälsa med att stödja personen i att hitta en bra balans mellan aktivitet och vila.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)