Annonsering i övergången från tryckt till digitalt magasin : En komparativ innehållsanalys av annonsering i magasins tryckta och digitala upplaga

Detta är en Kandidat-uppsats från Karlstads universitet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap

Sammanfattning:

Avsikten med denna fallstudie är att jämföra annonsering i några svenska magasins tryckta och digitala upplaga. Fokus ligger på hur annonseringen förändrats i övergången från tryckt till digital produkt. Skillnader i mängden annonser, dess layout samt avsändare och budskap har undersökts.  I vilken grad annonsering i de digitala magasinen använder sig av multimedieinnehåll ämnas också undersökas. Det vill säga ljud, video och hyperlänkning samt länkning till sociala nätverk. Uppsatsens uppgift är att ge en inblick i hur annonseringen i de digitala magasinen ter sig och skiljer sig från den i de analoga utgåvorna. Undersökningen ska också ge svar på om den webbaserade annonseringsmetoden affiliate annonsering kan vara ett sätt för magasinen att skapa nya och lönsamma modeller för annonsering i den digitala upplagan.

Genom att använda en kombination av den kvalitativa och kvantitativa innehållsanalysen har tre olika svenska magasin i båda upplagor undersökts. Dessa är Runners World, Mobil och Sköna hem. Överlag har magasinen lika mycket annonsering i sina båda upplagor och dessa upptar generellt lika mycket utrymme och är placerade på samma sidor. Några skillnader i hur annonsernas layout är utformad i de digitala magasinen förekommer inte. Detta gäller också avsändare och budskap för annonserna. Det finns dock undantag från dessa likheter och beror då på att den digitala upplagan i undantagsfall är kraftigt omarbetad och innehåller en mindre mängd annonser, från helt andra annonsörer.

Beträffande användandet av multimedia och interaktivitet har de digitala magasinen utvecklats olika mycket. Den digitala annonseringen spänner från helt statiska annonser hämtade från den tryckta upplagan till att använda en rik flora av olika multimedieelement. Hyperlänkning är relativt vanligt förekommande medan video är relativt ovanligt.  Några kopplingar till sociala nätverk förekommer inte i de digitala magasinen. I de magasin som tillämpar hyperlänkning och multimedia skulle affiliate annonsering vara ett sätt för förlagen att vända trenden med minskade annonsintäkter och skapa en attraktiv, prestationsbaserad betalningsmodell.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)