Dystoki och kejsarsnitt på marsvin i Sverige : intervjustudie om svenska klinikers rutiner gällande anestesi, analgesi och kirurgiskt ingrepp

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från SLU/Dept. of Clinical Sciences

Sammanfattning: Dystoki och dräktighetstoxikos är relativt vanligt förekommande problem hos marsvin förknippat med hög mortalitet både för modern och ungarna. Olika profylaktiska åtgärder och att para marsvinen innan blygdbensfogen sammanväxer är bästa sättet att förhindra dräktighetskomplikationer. Vid dystoki är kejsarsnitt ofta en sista utväg men om orsaken är värksvaghet kan försök med medicinsk behandling ha en effekt förutsatt att förlossningsvägarna är fria. Det finns mängder av tänkbara protokoll för analgesi och anestesi med olika för- och nackdelar. Utmaningar som uppstår med vården kring marsvin inkluderar bl.a. känslighet för stress och smärta, upprätthållandet av normotermi, intubering, kateterisering och blodprovstagning. Syftet med denna studie är att kartlägga rutiner kring anestesi och kejsarsnitt på marsvin som utförs i Sverige. Förhoppningen är att resultatet kan läggas till grund för fortbildningen av veterinärer och narkossköterskor i arbetet mot en bättre vård för marsvinen. Totalt fem intervjuer genomfördes med veterinärer varav tre medverkade på en fullständig intervju, en svarade på ett fåtal utvalda frågor och en intervjuades om rutiner kring anestesin. Resultatet av denna studie visar att rutinerna skiljer sig en del i valet av diagnostik, anestesi och analgesi medan den kirurgiska tekniken till stor del är densamma. Rutinen beror mycket på det akuta tillståndet och vikten av att inte stressa marsvinet för mycket eller åsamka onödigt lidande. Det anses ibland bättre att vänta med smärtlindring eller undvika helt för att uppnå en snabbare åtgärd och för att inte påverka ungarna via placenta eller mjölken. Respondenterna i denna studie är noga med att ge hemgångsråd till djurägaren där viktiga punkter är sårkontroll, stödmatning, att följa vikten på ungarna och att höra av sig om komplikationer tillstöter. En slutats av studien är att det även bör läggas ett större fokus på utbildning av djurägare gällande ansvaret att äga marsvin.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)