Kommunal skolpolitik i en segregerad stad - En komparativ studie av kommunpolitik i två stadsdelar i Malmö Stad

Detta är en L1-uppsats från Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Sammanfattning: Den svenska skolan kan idag betraktas som ett skollotteri. Skillnader mellan skolor kan vara betydande till och med inom en och samma stad. Vi har valt att undersöka situationen i Malmö genom att jämföra två stadsdelar i staden: Limhamn-Bunkeflo och Rosengård. Undersökningen är baserad på 8 intervjuer med kommunpolitiker från stadsdelarna samt skolforskning. Vad som uppsatsen ämnar besvara är vilka skillnader som finns i styrningen mellan stadsdelarna och hur de kontextuella faktorerna påverkar enligt de intervjuade politikerna och forskning. De kontextuella faktorer som valts till variabler är segregation, etnicitet och socioekonomi. Slutsatsen är att styrningen skiljer sig främst på grund av ekonomin som bestäms av kommunfullmäktige. Kontextuellt så är skillnaderna större och främst betonades socioekonomiska och segregations effekter.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)