Den kommunikativa måltiden : Om måltidssamarbete inom äldreomsorgen

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Institutionen för kostvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för kostvetenskap

Författare: Katarina Blomstrand; Linnéa Ehrengren; [2016]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

Introduktion: Äldres nutritionsstatus försämras ofta efter flytt till omvårdnadsboende vilket bl.a. kan bero på problem med mathantering och policy. Måltidsmiljö och vårdpersonalens bemötande påverkar de äldres matintag. Studier visar att utbildning kring mat och måltider för vårdpersonalen förbättrar deras attityd till måltiderna vilket ofta leder till en förbättrad näringsstatus hos de äldre. Ett nära samarbete mellan professionerna involverade i måltidsorganisationen krävs för att garantera ett adekvat näringsintag hos de äldre.

Syfte: Syftet är att undersöka hur kommunikationen, vad gäller mat och måltider, fungerar mellan kökspersonal och vårdpersonal på två omvårdnadsboenden. Vilka framgångsfaktorer respektive hinder finns för kommunikationen mellan yrkesgrupperna?

Metod: Nio semistrukturerade intervjuer genomfördes med kökspersonal och vårdpersonal som var kostombud på två omvårdnadsboenden i en kommun i Mellansverige, samt med kommunens biträdande kostchef. Det transkriberade materialet analyserades genom tematisk analys.

Resultat: Tre teman framkom i den tematiska analysen, som betydelsefulla för kommunikation: dialog, organisation och engagemang. Utbildning är även det en viktig faktor för att dessa områden ska stärkas.

Slutsats: Resultatet visar att det finns många saker som påverkar hur väl kommunikationen mellan kökspersonal och vårdpersonal fungerar på de deltagande arbetsplatserna. Framgångsfaktorer är en tydlig ansvarsfördelning och att det finns engagemang hos personalen. Ett gemensamt språk och direktkontakt underlättar samarbetet. Hinder är exempelvis att kökspersonalen och vårdpersonalen arbetar på olika platser. Detta leder till att de två personalgrupperna inte är lika benägna till att ta kontakt med varandra. Gemensamma studiecirklar kring mat och måltider skulle kunna ge personalen en gemensam grund att stå på och leda till att de lär känna varandra.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)