Skönlitteratur i engelskundervisningen: en metod för att i ett grammatiskt betonat sammanhang öka elevernas ordförråd

Detta är en L3-uppsats från Luleå/Lärarutbildning

Sammanfattning: Syftet med vårt arbete var att i ett grammatiskt betonat sammanhang studera
om elevernas ordförråd ökade genom läsning av engelska skönlitterära texter.
Vårt arbete i gymnasieklassen på samhällsprogrammet årskurs 1 organiserades
genom att tre olika arbetsmetoder valdes för att ett så rättvist resultat
som möjligt skulle kunna uppnås. Dessa metoder var skriftliga uppgifter,
observationer vid gruppsamtal och enkäter. De skriftliga uppgifterna
speglade de redan kända kunskapsnivåerna hos eleverna. Observationerna av
gruppsamtalen visade i huvudsak på ett positivt utfall på så sätt att det
var ett aktivt deltagande från elevernas sida, i det stora hela med goda
språkliga prestationer. Enkäterna visade på en hög tillförlitlighet, men
hänsyn bör tas till det subjektiva inslaget där det endast var elevernas
egna åsikter som framfördes. Enligt dessa har arbetsmetoden varit givande
för att öka ordförrådet och därmed få en bredare grammatisk förståelse. Vi
anser att de mätmetoder vi använt varit bra verktyg, men den korta tiden vi
hade till vårt förfogande var dock en negativ faktor för att uppnå ett
rättvist resultat.

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE UPPSATSEN I FULLTEXT. (PDF-format)