SJUKSKÖTERSKANS UPPLEVELSER OCH ERFARENHETER AV ATT IDENTIFIERA VÅLDSUTSATTA KVINNOR : En litteraturöversikt

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad

Sammanfattning: Bakgrund: Våld mot kvinnor är ett stort folkhälsoproblem världen över och definieras som fysiska, psykiska eller sexuella övergrepp som kränker kvinnors fysiska kropp, självkänsla och känsla av förtroende till en annan människa. Sjuksköterskan spelar en viktig roll i arbetet med våldsutsatthet. Syfte: Att belysa sjuksköterskans upplevelser och erfarenheter av att identifiera kvinnor som utsatts för våld i nära relationer inom hälso- och sjukvården.  Metod: En allmän litteraturöversikt med kvalitativ, kvantitativ och mixad ansats har genomförts. Sökningarna utfördes i databaserna Pubmed och Cinahl och totalt 15 artiklar inkluderades. Resultat: Sjuksköterskan spelade en viktig roll i att kunna identifiera en våldsutsatt kvinna. Att möta våldsutsatta kvinnor inom hälso- och sjukvården ansågs emotionellt påfrestande. Utbildning, kunskap och övning var viktigt för att kunna identifiera kvinnorna och flera barriärer och främjande verktyg i arbetet framkom. Diskussion: Sjuksköterskor upplevde inte tillräcklig kunskap och utbildning i att upptäcka tecken och symtom på våldsutsatthet. Även jobbiga känslor uppstod och i rollen som sjuksköterska kunde det vara svårt att veta hur frågor kunde ställas till våldsutsatta kvinnor och sociala samt kulturella begränsningar identifierades. Det var viktigt att arbetsplatsen var en trygg miljö vid identifiering av våldsutsatta kvinnor och en relation mellan sjuksköterskan och den våldsutsatta kvinnan var viktig. Slutsats: Sjuksköterskan står inför flera utmaningar i att identifiera våldsutsatta kvinnor. Ytterligare kunskap och verktyg ansågs väsentliga för sjuksköterskan för att kunna upptäcka våldsutsatthet inom hälso- och sjukvården. Ytterligare forskning inom området bör fortgå. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)