Betongens miljöpåverkan - En studie om betongens klimatpåverkan och branschens syn på materialet

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Avdelningen för Installations- och klimatiseringslära; Lunds universitet/Avdelningen för Byggnadsfysik; Lunds universitet/Institutionen för bygg- och miljöteknologi; Lunds universitet/Institutionen för byggvetenskaper

Sammanfattning: Betong är ett byggnadsmaterial som har funnits och använts i tusentals år, dock i olika former och av olika slag. Idag är betong ett av de mest använda byggnadsmaterialen, inte minst som stommaterial vid uppförande av flerbostadshus och i konstruktioner belägna i hårt utsatta miljöer. Betong består i grunden av cement, ballast och vatten som beroende på sammansättning bildar betong med olika egenskaper. I dagens betong är även tillsatsmaterial och tillsatsmedel av olika slag viktiga, då de bidrar både till dess egenskaper och till dess klimatpåverkan. Betongens klimatpåverkan är idag en aktuell fråga, vilket beror på att det är en stor källa till koldioxidutsläpp. Dessa utsläpp kommer främst från tillverkning av cement och uppgår till 2- 3% av Sveriges koldioxidutsläpp varje år. Utsläppen sker dels under kalcineringsprocessen och dels vid förbränning av bränslen som krävs för att tillverkning av cement [1]. Syftet med arbetet är att undersöka hur stor klimatpåverkan betongproduktionen har och vad det finns för olika tillverknings- och arbetsmetoder att applicera och utveckla för att minimera koldioxidutsläppen. För att få en grund och en förståelse om betong och dess tillverkning gjordes först en litteraturstudie som sedan följdes av intervjuer med aktörer från olika delar av byggprocessen. Detta för att få byggbranschens synvinkel på hur de arbetar med betong, hur de ser på dess klimatpåverkan och vad som kan göras i framtiden för att minska utsläppen. Resultatet visar på att det måste ske en rad olika förändringar i branschen för att en klimatneutral betong ska finnas på marknaden 2030 och användas fullt ut 2045, vilka är de mål som satts upp inom byggbranschen. Det krävs en ökad kunskapsnivå och samtidigt en förbättrad kommunikation inom branschen för att dessa mål ska vara rimliga att nå. Förutom detta behövs också nya metoder, tekniker och betongrecept tas fram samtidigt som branschen måste vara villig att betala det pris som krävs för att fokusera mer på miljö- och klimatfrågor än på tidsaspekten, vilken styr arbetet till stor del idag. Nyckelord: betong, cement, klimatpåverkan

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)