Automatiska lagerlösningar : Olika nivåer av automation och dess inverkan på lagerarbete

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

Sammanfattning: Automatiska lagerlösningar är en grundpelare för att skapa förutsättningarna till att effektivisera lagerprocesser främst för att möta konsumenters efterfrågan på snabba och flexibla leveranser. Dagens teknologi inom lager kan minimera kostnader, minska ledtider och öka produktiviteten, vilket innebär att automatiska lagerlösningar utgör ett konkurrensmedel för lagerverksamheter. Denna studie undersöker vilken inverkan olika grader av automatiska lagerlösningar har på lagerarbete genom att utföra kvalitativa intervjuer med lagerarbetare som arbetar med olika typer av automatiska lagerlösningar. I studien undersöks tre lagerlösningar med olika grader av automation där resultatet visar att automatiska lagerlösningar främst genererar ökad produktivitet inom lagerarbetare, men visar även att arbetstillfällen inom lagerarbete inte påverkats av automatiska lagerlösningar. Resultatet visar att beroende på vilken lagerlösning som används blir även utfallen olika när det kommer till arbetsbelastningen. Automatiska lagerlösningar kan även förbättra ergonomin för lagerarbetare genom att tunga arbetsmoment kan elimineras med hjälp av automation, vilket därigenom leder till mindre kroppsskador. En annan bidragande faktor till arbetsrelaterade skador inom lagerarbete är att lagerarbetarna befinner sig i en truckmiljö, vilket delvist kan elimineras av automatiska lagerlösningar. Högre grad av automation innebär en säkrare arbetsplats.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)