En kartläggning av konservativ behandling vid trochanterrelaterad smärta : En litteraturstudie

Detta är en Magister-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

Sammanfattning: Bakgrund: Trochanterrelaterad smärta anses bero på en bursit eller tendinopati i musklerna gluteus medius eller minimus. Smärtan uppstår när gluteal muskulatur pressas samman mot trochanter major av tractus iliotibialis när höften förs i en adduktion. Konservativ behandling är den primära behandlingsformen. Syfte: Syftet med studien var att genomföra en litteraturöversikt av aktuell litteratur (från 2018 och framåt) som undersökte konservativ behandling vid trochanterrelaterad smärta. Denna studie riktade in sig på interventionerna träning, inflammationsdämpande kortisoninjektion och stötvågsbehandling.Metod: Litteratursökningen genomfördes primärt i två elektroniska databaser: PubMed och Cochrane Library och kompletterades med sökningar i Google sholar samt skolans bibliotek. Sökorden togs fram via MeSH-termer (Medical Subject Headings) från Karolinska Institutet samt fritext. Sju studier mötte inklusionskriterierna och kvalitetsgranskades enligt en utvald mall för randomiserade studier. Evidensgradering utfördes på varje enskild originalstudie enligt en evidensmall. Resultat: Samtliga behandlingsformer; träning, kortisoninjektion och stötvågsbehandling, har visat på signifikanta skillnader i minskad smärta mellan grupperna utvärderat med NRS (Numeric rating scale) eller VAS (Visuell analog skala) och kortisoninjektioner och stötvågsbehandling har även visat på signifikanta minskningar i smärta inom grupperna. VISA-G (Victorian Institute of Sport Assessment – gluteal) uppvisar två signifikanta skillnader i ökad funktion i vardagen och ökad effektstorlek där träning och stötvågsbehandling har högre värde jämfört med kortisoninjektion. En signifikant skillnad i ökad livskvalitet ses hos deltagare som fått stötvågsbehandling. Evidensstyrkan uppmättes till måttligt stark. Konklusion: En oklarhet råder kring vilken behandlingsmetod som har den mest effektiva behandlingsstrategin. Forskningen visar på att en intervention, oavsett om den är aktiv eller placebo, är mer fördelaktig för personer med trochanterrelaterad smärta jämfört med vila. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)