Genomsläpps påverkan för temperaturer, värmeförluster och fuktsäkerhet

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Uppsala universitet/Byggteknik och byggd miljö

Sammanfattning: I byggnadsprojekt strävar entreprenörerna efter att ha så få arbetsmoment som möjligt och därmed arbeta effektivare och minska på kostnaderna. I de byggnadsprojekt som genomsläpp föreskrivs händer det att entreprenörerna klagar eftersom det kan vara omständligt att utföra och medföra fler arbetsmoment. Genomsläpp är intermittenta betongupplag som har uppgiften att fördela lasten från betongplatta/kantbalk ned till betongfundament eller betongsulor på packad fyllning eller likvärdigt. Genomsläpp gör att laster kan fördelas samtidigt som en isoleringsmöjlighet av grunden uppkommer.  Genomsläpp är en alternativ lösning eftersom cellplast inte kan placeras under fundamenten/sulorna på grund av lastskäl. Runt en byggnad kan det behövas många genomsläpp som bidrar till omständliga- och fler arbetsmoment. Syftet med detta examensarbete är att undersöka genomsläpps påverkan för temperaturer, värmeförluster och fuktsäkerhet. Detta genom att undersöka hur golvtemperaturer, köldbryggor, värmekudden under byggnader och golvvärme påverkas av genomsläpp. Undersökningen genomförs genom en litteraturstudie, intervjustudie, modellering, beräkningar och analyser. Modelleringen och beräkningar har genomförts med datorprogrammen Revit och Heat2. Resultaten visar att genomsläppen påverkar golvtemperaturen längs med ytterväggarna väldigt mycket, medan påverkan på golvtemperaturen längs med innerväggarna kan försummas. Golvtemperaturen varierar endast lite då genomsläppens dimensioner och s-avstånd ändras. Det framgår tydligt genom alla beräkningar att genomsläppens påverkan på köldbryggorna är betydligt större än om det inte är några genomsläpp alls. Desto mindre genomsläpp och desto mer isolering, desto mindre kommer köldbryggan att bli. Köldbryggorna är stora vid genomsläpp eftersom det är lite isolering runt och ingen isolering där genomsläppen är placerade. Genomsläpp påverkar värmekudden under byggnader negativt. Hur stor påverkan är beror på flera faktorer som bland annat byggnadens storlek, tätskikt på golvet och geografisk plats. Kombinationen genomsläpp med golvvärme visade sig inte rekommenderas och bör undvikas för att undvika framtida problem och skador.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)