Äktenskap för alla? En analys av hur samkönade par kan få en rätt att gifta sig enligt Europakonventionen

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

Sammanfattning: Samkönade äktenskap har sedan början av 2000-talet blivit tillåtna i stora delar av Europa. Utvecklingen har däremot inte spridits jämnt över alla Europas länder och det finns heller inte en rätt för samkönade par att gifta sig enligt Europakonventionen. I fallet Schalk and Kopf v. Austria år 2010 kom Europadomstolen fram till att det, för närvarande, var upp till Europakonventionens medlemsstater att besluta om de ville tillåta samkönade äktenskap eller inte. Sedan avgörandet har samkönade par tillerkänts fler rättigheter enligt Europakonventionen och samkönade par har även fått en rätt att gifta sig i allt fler konventionsmedlemsstater. För närvarande tillåter 17 medlemsstater samkönade äktenskap, medan det behövs 24 stater för en majoritet. Med utgångspunkt i rättsdogmatisk metod analyserar den här uppsatsen hur en rätt för samkönade par att gifta sig kan introduceras i Europakonventionen. Ett rättsutvecklingsperspektiv har valts vilket innebär att fokus i uppsatsen inte bara ligger på nutida förutsättningar, utan även på vad utvecklingen av Europadomstolens praxis säger om hur en rätt för samkönade par att gifta sig kan introduceras i framtiden. Efter en analys av Europakonventionen är en första slutsats i uppsatsen att det finns utrymme i Europakonventionen för att introducera en rätt för samkönade par att gifta sig. Det finns argument som Europadomstolen kan använda för att introducera en sådan rättighet enligt artikel 12. Därutöver skulle Europadomstolen kunna hitta en kränkning i enstaka fall enligt artikel 14 läst tillsammans med artikel 12 eller enligt artikel 1 i protokoll nr 12. Efter att ha undersökt Europadomstolens praxis framkommer vidare att Europadomstolen tidigare har ändrat sin praxis när en majoritet bland medlemsstaterna eller annars en trend har identifierats. Mot bakgrund av både utrymmet i Europakonventionen och hur Europadomstolens praxis har utvecklats, är en trolig framtida utveckling att en rätt för samkönade par att gifta sig skulle introduceras i Europakonventionen om en europeisk konsensus uppstår.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)