Att spegla världen? En kvalitativ textanalys av litteraturhistoriska svenskläroböcker efter Gy2011

Detta är en Kandidat-uppsats från

Författare: Anton Lindström; [2017]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Syftet är att utifrån postkolonial teoribildning synliggöra de föreställningar om Västerlandet och Österlandet som återfinns i litteraturhistoriska läroböcker för gymnasiets svenskämne. Detta görs mot bakgrund av styrdokumentens föreskrifter om internationalisering och kulturell mångfald, och riktar sig därmed mot läroböcker utgivna efter Gy2011. Studien sker genom en kvalitativ textanalys av läroböckerna Svenska timmar litteraturen och Hej litteraturen! vilka är utgivna av Gleerups och Studentlitteratur. Undersökningen utgår från läroböckernas paratexter, nyckelord och dikotomier. Resultatet visar att läroböckerna är starkt präglade av en välvillighetsdiskurs, vilken yttrar sig genom att österländsk litteratur återfinns under särskilda rubriker. Läroböckerna speglar sedvänjan att konstruera Österlandet som en separat helhet, vilket reproducerar bilden av den Andre som homogen. Den österländska litteraturen blir genomgående västerländskt filtrerad då den värderas utefter vad den betytt för Västerlandet. Läroböckerna speglar även bilden av Österlandets degeneration och irrationalitet, vilket medverkar till att reproducera idén om det upplysta och rationella Västerlandet. Vidare visar studien på en frekvent förekommande åtskillnad mellan Vi och de Andra. Läroböckerna är präglade av en dold imperialism som framställer det västerländska perspektivet som universellt. Det finns en genomgående eurocentrism där Europa och Västerlandet framträder som en given och överlägsen utgångspunkt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)