I Missbrukets skugga : En litteraturstudie om missbrukets påverkan av de som står närmast

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Institutionen för socialt arbete (SA)

Sammanfattning: Denna studie är en litteraturstudie med syfte att undersöka hur anhöriga som lever eller har levt i samma hushåll som en person med alkohol- eller drogmissbruk påverkas och på så vis få en djupare förståelse för ämnet. Studien är baserad på fem självbiografier från kvinnor som antingen under sin uppväxt levt med missbruk i hemmet eller i vuxen ålder levt i ett partnerskap med missbruk. Tillsammans med tidigare forskning presenteras fem kategorier som är grunden för de problem som uppstått till följd av missbruket. Dessa kategorier är negativa känslor och oro, bearbetning av missbrukets påverkan, otillräckligt stöd från andra, negativ påverkan av relationen samt fysiskt och psykiskt våld. Resultatet av studien visar att personer som lever eller har levt i samma hushåll som en person med alkohol- eller drogmissbruk på flertalet sätt påverkats av missbruket.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)