Effekter av fysisk aktivitet och/eller kost med beteendeförändringstekniker på knäsmärtarelaterade funktionshinder och/eller fysisk funktion vid fetma

Detta är en Master-uppsats från Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

Författare: Zunera Saif; [2023]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Bakgrund: Fetma är ett världsomspännande problem och är förknippat med knäsmärta hos den vuxna befolkningen. Resultaten av fysisk aktivitet och dietinterventioner med beteendeförändringstekniker för att minska knäsmärtrelaterad funktionsnedsättning hos överviktiga personer studeras inte systematiskt. Syfte: Att studera resultaten av insatser riktade mot fysisk aktivitet eller fysisk aktivitet i kombination med kost på knävärkrelaterad funktionsnedsättning och/eller fysisk funktion, för personer med fetma. Vidare var syftet att beskriva de beteendeförändringstekniker som användes i interventionerna i de inkluderade studierna. Metoder: En systematisk litteratursökning genomfördes i PubMed och Pedro med hjälp av en PICO-forskningsfråga. Artiklarna utvärderades utifrån studiens syfte. En checklista användes för att bedöma kvaliteten på studierna. Resultat: Sex randomiserade kontrollerade studier inkluderades i studien. En studie resulterade i en obetydlig minskning av knäsmärta relaterad funktionsnedsättning. I fem studier ökade den fysiska funktionen i interventionsgruppen jämfört med kontrollgruppen. Att forma kunskap, självövervakning, socialt stöd, självincitament och uppmaningar var de vanligaste metoderna för beteendeförändring. Kvaliteten på de inkluderade studierna var måttlig till hög. Slutsatser: Fysisk aktivitet/träningsinterventioner tillsammans med kostförändringar är användbara och effektiva metoder för att öka fysisk funktion och minska smärta för överviktiga patienter med knävärkrelaterad funktionsnedsättning. De vanligaste metoderna för beteendeförändring var att forma kunskap, socialt stöd, självincitament och självövervakning av beteendet. Nyckelord: Fetma, knäsmärta, smärtrelaterad funktionsnedsättning, fysisk funktion, fysisk aktivitet, kost, beteendeförändringstekniker.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)