Övervakningspanelen läggs ned : vilka konsekvenser får det för investerare?

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning:

Redovisning är en viktig informationskälla för investerare i deras beslut om att köpa, sälja och behålla aktier. Det är således av vikt att denna information är tillförlitlig. För att skydda investerare bildades 2003 ”Panelen för övervakning av finansiell rapportering”, vilken sedan dess verkat som ett privat organ för redovisningstillsyn av bolag noterade på Stockholmsbörsen. Under 2006 beslutades att Panelen skulle läggas ned. För att kartlägga motiven till nedläggningen och vilka konsekvenser detta får för investerare, används intervjuer med respondenter från Panelen, Stockholmsbörsen, samt gruppen investerare.

Uppsatsen visar att Panelens nedläggning är en följd av Finansdepartementets förslag om att ansvaret för redovisningstillsyn skall överföras till de auktoriserade marknadsplatserna, däribland Stockholmsbörsen. Nedläggningen påverkar troligtvis inte redovisningens tillförlitlighet. Detta i kombination med att investerare enligt uppsatsen besitter begränsad kunskap om panelens verksamhet, medför att de inte påverkas av nedläggningen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)