Ruraliseringen och den flexibla bostaden - ett förtätningsförslag i Torna Hällestad

Detta är en Master-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

Författare: Tor Möller; [2021]

Nyckelord: Arts and Architecture;

Sammanfattning: I takt med att coronapandemin blev mer påtaglig tvingades vårt samhälle till drastiska förändringar. När vi blev uppmanade att isolera oss ställde vi större krav på bostaden. Den skulle vara mer än bara ett ställe att bo på. Aktiviteter som vi tidigare utförde på andra platser, såsom arbete och träning, flyttade in i bostaden, och därmed blev hemmet en plats där vi spenderade både arbete och fritid. Svaret på frågan vad en bostad är fick en ny innebörd, och vår syn på bostaden och vilka behov den bör kunna uppfylla förändrades. Denna förändring påverkar naturligt nog hur vi kommer att se på bostaden i framtiden. I detta examensarbete har jag studerat hur den framtida bostadssituationen kan komma att ändras efter de nya krav och behov på bostaden många människor har fått under pandemin. Projektet kommer resultera i ett tänkt bostadsprojekt i byn Torna Hällestad, Skåne, planerad utifrån analyser av dagens trender på bostadsmarknaden. Idag ser vi en smygande ruralisering ta form, som svar på människors ökade krav på livskvalité och mera öppna ytor. Större, bättre planerade, och mera flexibla planlösningar är eftersökta av storstadsbor och kollektiva lösningar blir allt intressantare i takt med att allt fler vill flytta ut från städerna. Särskilt småstäder med en väl utvecklad kollektivtrafik eller andra möjligheter till pendling har blivit mer attraktiva, och finns det möjlighet att arbeta på distans större delen av arbetsveckan kan det också bli billigare att flytta ut från storstaden till en större bostad. Under projektets gång har jag försökt lyssna till vilka nya behov som visat sig tydliga under pandemin, samt lyssnat till hur byborna i Torna Hällestad önskar att byn utvecklas. Projektet har mynnat ut till en förtätning av byn med fem flexibla hushåll samt tillgång till ett flertal kollektiva rum som är tänkta att vara tillgängliga för alla invånare i byn.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)