Vad bör sjuksköterskan tänka på vid vård av patienter med postoperativa smärta

Detta är en C-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

Författare: Alexandra Guldbog; Josefin Åkesson; [2007-11-27]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Smärta är ett multidimentionellt fenomen som påverkas av flera faktorer. Smärta är kroppens varningssignal och kan medföra fysiologiska och psykologiska reaktioner som kan förlänga läkningstiden och öka lidandet. Postoperativ smärta är den smärtan som upplevs efter ett kirurgiskt ingrepp och sjuksköterskan har en central roll och ett etiskt ansvar vid bedömningen och behandling av denna smärta. Smärtskattningsinstrument är betydelsefulla redskap för att upprätthålla kontinuiteten i omvårdnaden. Genom att använda Travelbees omvårdnadsmodell kan interaktion, kommunikation underlättas. Syftet med litteraturstudien var att belysa vad sjuksköterskan bör tänka på vid bedömning av patienter med postoperativ smärta. Artiklarna söktes i databaserna CINAHL, Blackwell och Vård i Norden, därefter sammanställdes och bearbetades artiklarna utifrån syftet, och tre teman växte fram, Sjuksköterskan och patientens uppfattning om postoperativ smärtbedömning, Sjuksköterskans attityd till användningen av smärtbedömningsinstrument, Har sjuksköterskans kunskap någon roll i vård av patienter med postoperativ smärta. Forskningsresultaten påvisar stora brister i adekvat smärtbedömningen/behandling kring patienter med postoperativ smärta. De finns positiva och negativa attityder till smärtskattningsinstrument. Sjuksköterskan underskattar ofta patientens smärta, och okunskapen kring smärta lyfts fram i artiklarna. Slutsats: Vid vård av patienter med postoperativ smärta bör sjuksköterskan vara medveten om sin attityd, då normer och värderingar påverkar synen på smärta. En framgångsrik smärtbedömning/behandling uppnås genom flera faktorer bl a en god och välfungerande kommunikation, användning av smärtskattningsinstrument samt grundläggande kunskaper inom algologin. Ett holistiskt synsätt krävs för att uppnå optimal smärtlindring och vård.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)