Att alla får vara med och bestämma : En studie av gymnasieelevers uppfattningar om demokrati

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Karlstads universitet/Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper

Författare: Hanna Hörling; [2008]

Nyckelord: Demokrati;

Sammanfattning:

SAMMANDRAG

Under min pågående lärarutbildning i samhällskunskap har området demokrati kommit att fånga mitt intresse och eftersom det är gymnasielärare jag skall bli så intresserar jag mig självklart för gymnasieelevers uppfattningar av demokrati. Detta är vad detta examensarbete kommer att beröra. Hur uppfattar våra gymnasieelever demokratibegreppet och finns det någon skillnad mellan hur tjejer och killar ser på demokrati?

Robert Dahl lyfter fram några kriterier som han menar borde vara uppfyllda för att demokrati skall råda men hur väl stämmer dessa och gymnasieelevers uppfattningar av demokrati överens?

Jag har gjort min undersökning i två klasser på en gymnasieskola, en med tjejer och en med killar. Metoden jag använt för min undersökning är att jag delat ut en öppen fråga till eleverna att besvara.

Jag menar att merparten av eleverna finner det viktigast att få vara med att påverka/bestämma och att få vara med att rösta. Vidare kan jag se andra saker som eleverna lyfter fram men med större spridning, däribland rättvisa/att alla har samma rättigheter, åsiktsfrihet och att majoritet vinner över minoritet. Av det som eleverna finner relevant när det gäller demokratibegreppet så går det att utläsa skillnader mellan vad tjejer och killar tycker är viktigt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)