Vad gör anestesisjuksköterskan för att minska patientens preoperativa oro

Detta är en Magister-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

Sammanfattning: Bakgrund: Anestesisjuksköterskan har en nyckelroll att genom sitt förhållningssätt, bemötande och kunskap om olika strategier, minska den preoperativa oron hos patienten inför anestesi. Denna studie har sin utgångspunkt i personcentrerad vård utifrån anestesisjuksköterskans perspektiv för att undersöka vilka strategier anestesisjuksköterskan använder sig av för att minska oron. Syftet: Var att beskriva vilka strategier anestesisjuksköterskan använder sig av för att minska patientens preoperativa oro. Metod: En systematisk litteraturöversikt med litteratursökningar i olika databaser. Resultatet baseras på 12 vetenskapliga artiklar som granskades och analyserades utifrån ett induktivt förhållningssätt enligt SBU:s riktlinjer för kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Två huvudkategorier framkom. Den första huvudkategorin, att använda sig själv, med underkategorierna, att använda kommunikation, att vara förberedd och flexibel och att använda medicinska åtgärder. Den andra huvudkategorin, att skapa tillit, med underkategorierna, att inge förtroende, att bekräfta patientens oro och att se den unika individen. Resultatet visade att anestesisjuksköterskorna kan använda sig av flertalet olika strategier för att minska patientens preoperativa oro. Konklusion: Anestesisjuksköterskan kan minska den preoperativa oron genom att individanpassa olika omvårdnadsåtgärder och använda olika strategier för att ge patienten de bästa förutsättningarna för att hantera den preoperativa oron.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)