Finns det ett samband mellan omsättningen av aktier och deras betavärden?

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

Sammanfattning: Titel: Finns det ett samband mellan omsättningen av aktier och deras betavärden? Seminaridatum: 3. Februari 2006 Uppsatsämne: Finansiell ekonomi, kandidatuppsats, 10 p Författare: Helén Dybing Handledare: Hossein Asgharian Sökord: Aktie, Beta, Omsättning, Konjunktur, Bransch Syfte: Syfte med denna uppsats är att fastställa om det finns något samband mellan omsättningen av aktier och deras betavärde. Vidare är syftet att se hur sambandet ser ut beroende på vilken bransch aktierna tillhör och hur det förhåller sig ur ett konjunkturperspektiv. Metod: Jag valde ut 30 aktier som under min valda tidsperiod, 1990-01-31 till 2003-06-30, fanns registrerade på A-listan. Urvalet av aktier baserades på möjligheten att få bra historisk data. Ur datan beräknades månadsvis ett betavärde fram, vilket tillsammans med omsättningen utgjorde grunden för regressions analysen. En multipel regressionsanalys genomfördes med två branschdummy-variabler. Analysernas resultat tolkades även ur ett konjunkturperspektiv. Resultat: Ur min analys gick att fastställa att det finns ett samband mellan omsättning av aktier och deras betavärden. Om man ser på det ur ett konjunkturperspektiv så finns det perioder då sambandet var starkare och svagare. Främst synligt blev det under tidsperioden 1995 – 1997 samt runt millenieskiftet, när Sverige befann sig i lågkonjunktur. Resultaten som inkluderade dummy-variabler visade att sambandet ser olika ut beroende på vilken bransch aktierna tillhör.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)