Behandlingseffekter av SSRI och KBT vid depression

Detta är en Kandidat-uppsats från

Författare: Mattias Hallén; Maria Melander; [2019-08-16]

Nyckelord: egentlig depression; KBT; SSRI;

Sammanfattning: Bakgrund: Depression är en folkhälsosjukdom och är idag en av världens vanligaste sjukdomar. Det finns en rad olika behandlingar mot depression, både farmakologisk som t.ex. selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI) och icke-farmakologisk som t.ex. Kognitiv beteendeterapi (KBT). Det är däremot omdebatterat hur effektiva dessa metoder egentligen är. Läkemedelshantering är en viktig omvårdnadshandling som sjuksköterskan ansvarar för varje dag. Dessutom är behovet av patientundervisning kring läkemedel men även andra behandlingsmetoder som KBT viktigt att känna till. Syfte: Avsikten med litteraturstudien är att försöka sammanställa kunskapsläget beträffande behandlingseffekterna av både farmakologisk SSRI-behandling och icke-farmakologisk KBT-behandling. Metod: Vår litteraturstudie som granskades enligt Fribergs modell, omfattade nio kvantitativa artiklar. Artiklarna söktes i databaserna Pubmed, Cinalh, Psychinfo. Resultat: SSRI har en tendens att ge bättre effekt mot depression i senare skede, samtidigt som KBT ger tidigare resultat. En viktig komponent i deltagarnas behandling var att deras egen inställning var avgörande för utfallet av behandlingen. SSRI och KBT kan ha bra effekt enskilt, men kombinerad behandling mellan dessa två kan ge en effektivare resultat. Slutsats: Resultatet är inte så tydligt som förhoppningen var och lämnar kanske fler frågor än svar. Trots det visar resultatet att både SSRI samt KBT-behandling är effektiva och bör fortsätta användas vid behandling av depression. Resultatet visar även vikten av att sjuksköterskan ska hålla sig uppdaterad med aktuell forskning för att kunna utföra bästa möjliga omvårdnad.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)