Förskolan, närmande mot eller fjärmande från skolan? : En skolpolitisk analys av revisionerna av förskolans läroplan

Detta är en Magister-uppsats från Linköpings universitet/Pedagogik och didaktikLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap

Författare: Susanne Lingblom; [2021]

Nyckelord: Läroplan; förskola; skolpolitik;

Sammanfattning: Syftet med denna undersökning är att jämföra Läroplanen för förskolan, Lpfö 18, med föregångarna Lpfö 98 rev 10 och Lpfö 98 för att analysera revisionerna 2010 och 2018 ur ett skolpolitiskt perspektiv. Efter en innehållsanalys av förändringarna i läroplanen har dessa analyserats i förhållande till de skolpolitiska idéer som träder fram i regeringens uppdrag till Skolverket, motioner och propositioner samt Skolverkets arbete med revisionerna.    Under mandatperioden med en borgerlig alliansregering reviderades 2010 Lpfö 98 första gången och de inrättade Skolinspektionen. 2010 skrevs också förskolan in i Skollagen och blev en del av skolväsendet. Denna revision, tillsammans med ny skollag innebar ett närmande av förskolan till skolan med fokus på kunskapsmål och undervisning. Revisionen 2018 har inneburit omfattande förändringar i förskolans läroplan. Skolverket menar att många förändringar är utförda i syfte att göra den mer lättläst genom att disponera om texten, formulera om meningar och sätta nya rubriker. Det har gjorts en markering av vikten av omsorg men utan att tydliggöra innebörden. Undervisning, lek och jämlikhet har förtydligats och genom dessa fått en förskjuten innebörd. Hållbar utveckling som kunskapsmål och förhållningssätt har tillkommit. Den ”röd-gröna” regering som står bakom revisionen 2018 har genom förtydliganden och förskjuten innebörd i begreppen undervisning, lek och omsorg markerat förskolan som särart och ett fjärmande från skolan.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)