Barnmorksors kunskap och attityder om depression under och efter graviditet - en systematisk litteraturstudie

Detta är en Magister-uppsats från Uppsala universitet/Institutionen för kvinnors och barns hälsa; Uppsala universitet/Institutionen för kvinnors och barns hälsa

Författare: Evelina Karlsson; Marzia Mohammadi; [2018]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Bakgrund: Prevalensen för att en kvinna ska drabbas av antenatal depression är 20 % och för postpartumdepression är 8-15%. Det vanligaste instrumentet som används för att screena för depression under och efter graviditet är Edinburgh Postnatal Depression Scale. Att vara deprimerad innebär lidande för gravida och nyblivna mödrar men också ett lidande för familj och vänner. De vanligaste symtomen för depression är nedstämdhet, initiativlöshet, ständig oro och ångest, nedsatt intresse och skam med mera. Det är viktigt för barnmorskan att ha god kunskap om depression under och efter graviditet, då det är barnmorskan som har den kontinuerliga kontakten med kvinnan under och efter graviditeten.  Syfte: att beskriva barnmorskors kunskap om depression under och efter graviditet samt att beskriva vilken utbildning barnmorskor får. Metod: En litteraturstudie där 21 artiklar med kvantitativ och kvalitativ ansats har inkluderats. Resultat:De kategorier och subkategorier som har framkommit efter en schematisk översikt genom manifest innehållsanalys är barnmorskors upplevelser och erfarenheter, upplevelser av arbetsmiljön och organisation samt barnmorskors kompetens och utveckling. Om en barnmorska har en god attityd till och förståelse för kvinnor som har depression under och efter graviditet bidrar det till positiv inställning till att arbeta med dessa kvinnor. Barnmorskorna i artiklarna upplevde att det största hindret för att identifiera kvinnor med depression under och efter graviditet var tidsbrist samt att organisationen behöver bättre kontinuitet för kvinnor med depression under och efter graviditet. Barnmorskor som får god kompetens och utvecklingsmöjligheter bidrar till god kunskap. God kunskap bidrar i sin tur till att barnmorskor känner sig mer trygga i sin roll i identifieringen av kvinnor med depression under och efter graviditet. Slutsats:Barnmorskor behöver mer kunskap om ämnet depression under och efter graviditet. Om en gravid eller nyförlöst mamma mår dåligt av sitt moderskap och inte får den hjälp hon behöver skulle det i slutändan bidra till långvarig behandling och vård. Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv vore det en brist för samhället om det inte görs rätt från början. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)