Ombalanseringsstrategier med aktieindexobligationer: En empirisk studie

Detta är en Magister-uppsats från Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

Sammanfattning: Uppsatsens syfte är att undersöka hur ombalanseringsstrategier med aktieindexobligationer har utfallit historiskt i jämförelse med beslut att inte ombalansera. En back testing-metod appliceras på det svenska aktieindexet OMXS30. En ombalanseringsstrategi testas på en fiktiv aktieindexobligation på 56 historiska tidsperioder med olika gränsvärden för ombalansering. Dataunderlaget analyseras därefter i termer av avkastning och statistisk signifikans. Slutsatsen dras att ombalanseringar inom ett intervall av övre ombalanseringsgränser historiskt har skapat högre avkastning än att inte ombalansera. För ombalanseringar vid en nedre gräns uppvisas ett stokastiskt förhållande mellan ombalanseringsgräns och avkastning. För ombalanseringar vid en övre gräns indikeras en historisk optimal lösning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)