Var det bättre förr? : Högstadielärares användning och uppfattningar om digitala verktyg i musikundervisning

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Umeå universitet/Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen

Sammanfattning:

Syftet med denna studie har varit att fördjupa kunskaper i hur högstadielärare i musik använder digitala verktyg i sin undervisning, samt vad de upplever att dessa verktyg har för pedagogiska för- och nackdelar. Ett delsyfte har varit att undersöka vad lärare har för ämnesuppfattning, och hur det eventuellt påverkar hur de väljer undervisningsinnehåll. Jag har intervjuat fyra musiklärare som undervisar på högstadiet, och detta genomfördes genom semistrukturerade intervjuer. Forskningsansatsen har varit hermeneutisk, vilket innebär att jag har tolkat och analyserat informanternas svar. Som teoretisk hjälp har jag bland annat använt mig av medieekologisk och sociokulturell teori. Resultatet av undersökningen har visat att lärarna i stor utsträckning använder sig av digitala verktyg i sin undervisning på liknande sätt, genom att använda sig av stora skärmar (projektorer eller smartboard) och även i skapandeprocesser genom iPad:s eller datorer. Som pedagogiska fördelar nämnde de att det är lätt att skapa något utan att egentligen ha några förkunskaper, då programvarorna och apparna hjälper till. Som nackdelar nämnde de att man riskerar att förlora tid till ämnets heliga, vilket alla ansåg vara att spela. Detta var även ämnesuppfattningen hos samtliga lärare, som poängterade vikten av att använda sig av undervisningsmaterial och teknik som är relevant för eleverna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)