Skillnaden mellan psykoterapi och familjerådgivning : En kvalitativ intervjustudie av hur legitimerade psykoterapeuter beskriver skillnaden på psykoterapi och familjerådgivning som metod.

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Linköpings universitet/Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper

Sammanfattning: Professionella inom familjerådgivningen och legitimerade psykoterapeuter lyderunder olika lagstiftningar vad avser journalföring. När legitimerade psykoterapeuter ärverksamma inom kommunal familjerådgivning behöver de hålla isär när de utför psykoterapioch inte. Syftet med denna studie var att undersöka hur legitimerade psykoterapeuter,verksamma inom familjerådgivning skiljer ur psykoterapi från familjerådgivning som metodför att underlätta att avgöra när de ska föra journal och inte. Frågeställningar som besvarats är.Hur gör legitimerade psykoterapeuter som arbetar som familjerådgivare distinktionen mellanpsykoterapi och familjerådgivning? Bedriver legitimerade psykoterapeuter psykoterapi påfamiljerådgivningen? Händer det att legitimerade psykoterapeuter som arbetar på denkommunala familjerådgivningen journalför sitt arbete? Studiens metod är kvalitativ. Urvaletbestod av åtta legitimerade psykoterapeuter verksamma inom familjerådgivning. Genomsemistrukturerade intervjuer gav de sin beskrivning av vad familjerådgivning är och vadpsykoterapi är och dess skillnader. De fick också svara på frågan om de bedriver psykoterapiinom den kommunala familjerådgivningen och om de händer att de journalför arbetet de utförpå familjerådgivningen. Det insamlade materialet strukturerades i två delar en kvantitativ deloch en kvalitativ del. Den kvalitativa delen analyserades utifrån teman. Studiens resultatvisade att de legitimerade psykoterapeuterna gör en distinktion mellan psykoterapi ochfamiljerådgivning, men skriver inte journal när de bedriver psykoterapi. Studiens slutsatser ärföljande, det råder otydlighet i lagstiftning och föreskrifter som gäller för arbetet inom denkommunala familjerådgivningen. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)