Den kommersiella transaktionsprocessen för fastigheter i Sverige : En jämförande analys av transaktionsrådgivarrollen och fastighetsmäklarrollen

Detta är en Kandidat-uppsats från KTH/Fastigheter och byggande

Sammanfattning: Denna uppsats undersöker och analyserar transaktionsrådgivarrollen genom en jämförelse av transaktionsprocesserna fastighetsmäklaren respektive transaktionsrådgivaren verkar i. För den stora allmänheten är rollen som transaktionsrådgivare tämligen okänd. För att få en ökad förståelse för rollerna har en kortare beskrivning av den svenska kommersiella fastighetsmarknaden och dess utveckling utförts. Det huvudsakliga materialet för analysen utgörs av intervjuer med ett flertal personer verksamma på den kommersiella fastighetsmarknaden, antingen som rådgivare inom fastighetstransaktioner eller som kunder till dessa. Utifrån materialet tydliggjordes likheter och skillnader mellan de båda rollerna. Dock är skillnaderna större. Transaktionsrådgivaren roll är betydligt mer av en projektledare. Nätverkets betydelse framstår också som viktigare och processen i sin helhet har som exempel en avsevärt större komplexitet i den kommersiella transaktionsprocessen, vilket ställer andra krav på rådgivaren än fastighetsmäklaren. Vidare har teman och trender över tid för transaktionsflödet och rollen identifierats och beskrivits.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)