Vad du egentligen lyssnar på : Undertitel: En kvantitativ studie om marknadskommunikation i svenska podcasts

Detta är en Kandidat-uppsats från Mittuniversitetet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap; Mittuniversitetet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap

Sammanfattning: Problemformulering och syfte: I dagens samhälle med ständig uppkoppling blir vi i allt större utsträckning utsatta för reklam i syfte att påverka oss. I denna undersökning eftersträvas att se hur påverkan kan komma fram i fenomenet podcast. Med undersökningen avser dels att få svar på vilket sätt de marknadskommunikativa budskapen sker genom varumärkesomnämnanden och dels hur väl anpassade de är till befintliga teorier som existerar för framgångsrik marknadskommunikation. I undersökningen appliceras även ett branschetiskt perspektiv. Metod och material: För att få en generaliserbar bild av hur frekvent varumärkesomnämnanden sker i podcasts har en kvantitativ innehållsanalys genomförts. En kvantitativ ansats antogs också för att undersökningen till stor del handlar om att undersöka kvantiteten av marknadskommunkation, för att sedan analysera resultatet. Det teoretiska ramverk som undersökningen utgår från retoriska, marknadskommunikativa och etiska aspekter. Huvudresultat: Huvudresultatet bestod i att podasts som fenomen innehåller en stor mängd marknadskommunikativa budskap som når mottagarna, efter denna undersöknings mätinstument, med 5 minuter och 47 sekunders mellanrum. Att använda dolda budskap utan en uttalad avsändare är det vanligaste sättet att kommunicera mot marknaden detta gör att podcastens innehåll ej följer till de branschetiska riktlinjer kring transparens som finns. Det vanligaste sättet som mottagarna får sina argument på är genom emotionella argument.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)