Livets okränkbarhet i förhållande till dödsstraffet – En rättshistorisk utredning av dödsstraffets avskaffande i de skandinaviska länderna

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

Sammanfattning: Människor dör dagligen till följd av sjukdom, ålderdom eller olyckshändelser, men hur många dör med anledning av en dödsdom? För några århundranden sedan var detta ett vanligt förekommande fenomen, men i de flesta moderna och civiliserade samhällen idag, är det något otänkbart. Staten har i uppgift att beskydda sina medborgare oavsett deras handlande. Enskildas brottsliga handlingar bör ses i ljuset av rådande omständigheter. Denna uppsats syftar till att utreda varför Sverige, Norge och Danmark avskaffade dödsstraffet, och om det finns likheter respektive skillnader länderna emellan gällande dess argumentation. Detta undersöktes med hjälp av en komparativ metod med rättshistoriskt inslag. I samtliga debatter kunde straffrättsteoretikern Beccarias tankegångar urskiljas hos motståndarna till dödsstraffet. Dödsstraffet var inte det mest avskräckande straffet. Samhällena hade utvecklats till den grad att det fanns andra effektiva medel för att hindra potentiella brottslingar från att begå brott. Statistik från länder i vilka dödsstraffet blev avskaffat har visat att det saknas ett samband mellan avskaffande och ökad brottslighet. Det var mer av en straffpåföljd i teorin än i praktiken – genom ett avskaffande kunde risken att felaktigt döma oskyldiga elimineras. Dödsstraffet var avskaffat ur den allmänna strafflagen i samtliga tre länder omkring 1930-talet. På 1970-talet avskaffades dödsstraffet även ur den militära strafflagen, främst med anledning till ländernas internationella åtaganden och allmänna rättsprinciper i den nationella rätten. Argumentationen angående dödsstraffets avskaffande har i samtliga folkförsamlingar varit förvånansvärt lik. Enstaka skillnader har emellertid kunnat urskiljas. I takt med Sverige, Norge och Danmarks utveckling mot modernitet och civilisation, ansågs det inte annat än legitimt att avskaffa det föråldrade och inhumana straffet. Ett sådant straff ansågs inte höra hemma i en förnuftig och sedlig statsordning, i vilken livets okränkbarhet utgör en viktig beståndsdel.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)