Infotainmentsystem : En analys av dess främjan på trafiksäkerheten

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

Sammanfattning: Denna uppsats är en fallstudie som handlar om infotainmentsystem och dess inverkan på trafiksäkerheten. Syftet är att uppsatsen ska exemplifiera hur ett infotainmentsystem kan främja trafiksäkerheten samt nyansera den övervägande negativa bild om infotainmentsystem relaterat till trafiksäkerhet som återfinns i mediala sammanhang. Forskningsfrågan som besvaras är: “Hur kan infotainmentsystem i olika situationer främja trafiksäkerheten?”. Författarna till uppsatsen har genom semistrukturerade intervjuer pratat med tre olika personer; Carl Zeidlitz från Motormännens Riksförbund, Joakim Lundvall från Swedspot samt Matts-Åke Belin från Trafikverket. Den empiriska data som genom intervjuerna har samlats in har analyserats utifrån en teoretisk ram om trafikantbeslut i olika nivåer; strategiska, taktiska och operativa. Datan har även analyserats utifrån Nollvisionen och ett systemtänkande där författarna presenterat en modell för hur ett infotainmentsystem, inom trafiksystemet, kan ha en positiv inverkan på trafiksäkerheten. Resultatet av uppsatsen visar hur infotainmentsystem i olika situationer, åtminstone med integration av varningssystem, kan främja trafiksäkerheten. I relation till den teoretiska ramen för trafikantbeslut är det tydligt att störst trafiksäkerhetsfrämjande potential för infotainmentsystem finns i att stödja föraren i de beslut som tas under den taktiska nivån. Infotainmentsystem tycks även ha potential att konvertera exempelvis operativa beslut till taktiska sådana.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)