Sjuksköterskans upplevelse av att vårda patienter med Covid-19

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

Sammanfattning: Bakgrund: I Kina upptäcktes 2019 en ny virusvariant av coronaviruset som fanns i den redan befintliga virusgruppen SARS-CoV-2 vid namn Coronavirus disease 2019 (Covid-19). Varianten av viruset smittarmänniskor och gerluftvägssymtom. Världshälsoorganisationen (WHO) fastslog i mars 2020 att Covid-19 bidragit till en världsomfattande pandemi och att sjukvården speciellt bör förbereda sig för att ta hand om smittade patienter.Syfte:Syftet var att beskriva sjuksköterskans upplevelse av att vårda patienter med Covid-19.Metod:En beskrivande litteraturstudie baserad på 14 granskade artiklar som hittades viadatabaserna PubMed och Cinahl genom att söka inom ämnet.Huvudresultat:Litteraturstudiens resultat speglade sjuksköterskors upplevelse av att vårda patienter med Covid-19. Resultaten visade på både negativa och positiva upplevelser med bland annat rädsla och stress för smitta. Avsaknaden av rutiner och riktlinjer var ytterligare ett problem, tillika den ökadearbetsbelastningen då skyddsutrustning krävdes. Sjuksköterskor i frontlinjen vittnar om stolthet för sitt yrke, solidaritet och ny berikande erfarenhet.Slutsats:Sjuksköterskorna upplevde okunskap och rädsla inför att vårda patienter smittade med Covid-19 vilket bland annat bidragit till stress, ångest och fysisk påverkan. Dock har sjuksköterskorna upplevt ökad stolthet över sitt yrke och att de växt i sin roll som sjuksköterska.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)