"Min pil tränger djupt in i hans hals" : En systemisk-funktionell grammatisk analys ur ett genusperspektiv av Suzanne Collins ungdomsroman Hungerspelen (2012)

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Södertörns högskola/Lärarutbildningen

Sammanfattning: Syftet med undersökningen är att studera hur grammatiska konstruktioner av Katniss, Gale, Prim, Cinna, Rue, Peeta, och Haymitch i Suzanne Collins ungdomsroman Hungerspelen (2012) kan bidra till karaktärernas görande av manligt eller kvinnligt genus. Frågeställningen som ska besvaras är på vilket sätt framställs Katniss och de sex andra utvalda karaktärerna grammatiskt utifrån den systemisk-funktionella grammatikens transitivitetssystem processer och deltagare? Och på vilket sätt kan framställningen tolkas ur ett genusperspektiv? Genom att analysera sex utvalda delar ur boken med systemisk-funktionell grammatiks transitivitetssystem och se till processer och deltagare gjordes en grammatisk analys. Analysen tolkades sedan utifrån ett genusperspektiv gällande vilka föreställningar det finns kring manligt och kvinnligt beteende. Resultaten visar att de grammatiska konstruktionerna av Katniss och Peeta kan tolkas som görande av både manligt och kvinnligt genus, Gales och Haymitchs konstruktioner som görande av manligt genus och Cinnas, Rues och Prims grammatiska realiserande som görande av kvinnligt genus. Tillsammans visar resultaten på att karaktärernas grammatiska konstruktioner bidrar till görandet av manligt eller kvinnligt genus som inte behöver avspegla deras ”naturliga kön”.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)