KONSTRUKTIONER AV FÖRÄLDRASKAP - En diskursanalys av två förarbeten till lagstiftning

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet

Författare: Michelle Gärdin; [2018-12-07]

Nyckelord: Föräldraskap; kön; genus; sexualitet; heteronormativitet;

Sammanfattning: Syfte:Syftet med uppsatsen är att undersöka hur föräldraskap konstrueras diskursivt i två förarbeten som leder fram till lagstiftning.Teori:Studien tar utgångspunkt i en poststrukturalistisk ansats. Som både teori och metod har diskursteori används med utgångspunkt i begreppen: artikulation, subjektivitet och antagonism. Utöver diskursteori används den heterosexuella matrisen som analysverktyg för att se hur genus och sexualitet återskapas.Metod:Som metod används diskursteori. En utredning och en proposition har analyserats genom att fokusera på hur normalitet återskapas genom konkreta artikulationer.Resultat:Resultatet visar på att skapandet av föräldraskap kräver återskapande av normativ femininitet och maskulinitet för att bli förståelig och femininitet och maskulinitet kräver återskapande av normativt föräldraskap för att upprätthålla sin normativa status.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)