"Vi kan göra underverk tillsammans!" : En intervjustudie om HR-chefers upplevelse av sin roll och sitt arbete

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

Sammanfattning: Att människan är företagets viktigaste resurs vidhåller många organisationer i det moderna arbetslivet. Ett företags HR-avdelning ansvarar för att hantera alla frågor som rör de anställda i en organisation, såsom kompetensförsörjning, ledarskapsutveckling, arbetsmiljö- och lönefrågor. HR-arbetet har under de senaste decennierna genomgått en transformation från administrativ stödfunktion till strategisk affärspartner, och ska existensberättigas genom ett ständigt värdeskapande mot företagets affärsmål. I Sverige ansvarar HR-funktionen också för att säkerställa en strategi för de organisatoriska och sociala arbetsmiljöproblem som under 2010- talet legat till grund för landets kraftigt ökade sjukskrivningar orsakade av detta. Forskning visar att ledarskapet är en faktor som har stor betydelse för medarbetarnas hälsa. I vår studie har vi undersökt HR-chefers upplevelser av sin roll, och analyserat vilka resurser HR-cheferna är beroende av för att skapa inflytande i sitt arbete. Studiens analytiska verktyg har utgjorts av teorier om styrningsfilosofi, Bourdieus kapitalteori, Ostroms teori om kollektivt handlande samt Dave Ulrichs transformationskoncept Värdeskapande HR. Vi har utfört åtta tematiska intervjuer med kvinnor verksamma som HR-chefer. Resultatet visar att samtliga HR-chefer i vår studie har inslag av både mjuk och hård HRM i sitt arbete, men att tyngdpunkten mellan perspektiven varierar mellan cheferna. Samspelet mellan HR-chefens och organisationfältets aktörer påverkar möjligheterna för HR-cheferna att skapa inflytande och att nå ett värdeskapande HR-arbetssätt där kollektivt handlande och organisationens affärsmål står i fokus. Detta står i direkt beroende av HR-chefens sociala och kulturella kapital, samt hur det används och efterfrågas av organisationsfältets aktörer.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)