Stödåtgärder som erbjuds elever i grundskolan med diagnosen ADHD eller Aspergers syndrom som har inlärningssvårigheter

Detta är en Kandidat-uppsats från Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

Sammanfattning: Abstract I dagens skolsystem är andel elever som är i behov av någon sorts stödundervisning hög. Detta inkluderar elever som har svårigheter i ett specifikt ämne eller har behov av extra stöd, insatser och anpassning.  Med hjälp av Skolverkets riktlinjer och regler uppger det bland annat att lärare och alla som arbetar i skolan ska kunna tillmötesgå alla elever med olika behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande. De elever som är i behov av extra stöd eller extra anpassningar ska kunna få den specifika hjälpen de behöver. Bland de elever som är i behov extra stöd inkluderar det elever med inlärningssvårigheter. Det är därför viktigt att se på interaktionen mellan lärare och elev, hur lärare går tillväga att tillhandagå och möta dessa elever. Samt att se hur skolan samarbetar för att skapa en miljö för att ge elever med olika behov utveckling och lärande. Fram till att de elever som är i behov extra stöd, får rätt hjälp i rätt tid kan det finns faktorer bakomliggande som bidrar till att när elever med inlärningssvårigheter upptäcks. Syftet med denna studie är att belysa vilka stödåtgärder som erbjuds till elever i grundskolan med diagnosen ADHD eller Aspergers Syndrom [AS] som har inlärningssvårigheter. Ett annat syfte är att undersöka om det finns faktorer som bidrar till att elever med stödundervisning av typen ADHD och AS upptäcks senare i skolgången. Fyra informanter, därav en speciallärare, en specialpedagog, en kurator och en grundskolelärare ifrån Stockholmsområdet, deltog i studien genom kvalitativa semistrukturerade intervjuer. Resultatet har analyserats med hjälp av tematisk innehållsanalys. Studiens resultat upplyser de olika stödåtgärderna som erbjuds till elever samt faktorer som bidrar till att elever med stödundervisning av typen ADHD och AS upptäcks senare i skolgången.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)