Implementering av BIM-Manual – En riktlinje hur BIM-manualen tillämpas i verkligheten

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

Sammanfattning: Ett byggprojekt innehåller fyra skeden, förstudie, projektering, produktion och förvaltning. Projekteringsskedet är hela designprocessen där ritningar och beskrivningar skapas för att sedan kunna bygga och förvalta den tänkta byggnaden. Projekteringsstadiet består av flera olika aktörer och teknik discipliner där samordning och koordinering krävs. Ett verktyg som tillämpas i hela byggprocessen men framförallt i projekteringen är BIM, vilket är en arbetsprocess som effektiviserar informationshantering genom att under byggprojektets gång samla information till en 3D-modell. BIM i projekteringsstadiet består av flera olika teknik discipliner som behöver samordnas och koordineras till gemensamma mål för att inte missförstånd ska ske och att viktig information ska förloras.Denna studie utreder BIM-manualer och dess innehåll samt undersöka om projektörer och arkitekter följer de krav och riktlinjer som formulerats i BIM-manualen. Studien utreder även om de krav och riktlinjer som utformats i BIM-manualer öppnar upp för nytänkande och innovation för projektörerna och arkitekterna, eller om det eventuellt begränsar projektörerna och arkitekterna innovation samt nytänkande. Rapporten grundas på en kvalitativ metod, där information erhålls från semistrukturerade intervjuer, och en litteraturstudie där data och information har hämtats från litteraturer i form av böcker, forskningsrapporter, utredningsrapporter, examensarbeten, dokument och webbsidor. Studien avgränsar sig till projekteringsskedet, där åtta personer har intervjuats och fyra företag har studerats. Personal som har intervjuats är fem BIM-samordnare, en Section Manager inom BIM, en avdelningschef som ansvarar för BIM och slutligen en VVS-projektör.Baserat på resultatet i studien kan man konstatera att BIM-manualer inte följs strikt i verkligheten utan mer översiktligt. Detta beror bland annat på att krav och riktlinjer kan uppdateras under projektets gång. Utifrån studien kan man även konstatera att en BIM-manual innehåller projektspecifika krav och riktlinjer för de planerade BIM-modellerna i syfte för att skapa den organisation och de arbetsprocesser som ett BIM-projekt eftersträvar. Några exempel på krav och riktlinjer som kan formuleras i en BIM-manual är leveransformat på filer, programvaror och specifika krav och redovisningsteknik. Man kan även dra slutsatsen att krav och riktlinjer som definierats i BIM-manualen underlättar samordning och koordinering under projektets gång men att de inte följs rigoröst. En annan slutsats som kan faställas utifrån studien är att BIM-manualen öppnar upp för kreativitet och innovation för projektörerna och arkitekterna eftersom inga tekniska lösningar är definierade i manualen. Avslutningsvis kan man även konstatera att det som kan förbättras med arbetet kring BIM-manualer är att den tydligare kan förklaras till alla involverade aktörer.Efter att ha studerat hur BIM-manualer efterlevs i projekteringsskedet så kan även en liknande studie göras för att se hur BIM-manualen följs i förvaltningsskedet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)