Kvinnors upplevelser av livskvalitet och psykosocial hälsa efter mastektomi vid bröstcancer : En kvalitativ intervjustudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Sammanfattning:

Bakgrund: Varje år drabbas cirka 8000 kvinnor av bröstcancer och är därmed den vanligast förekommande cancerformen hos kvinnor.Den främsta behandlingsformen är kirurgi där man vanligtvis väljer att utföra en mastektomi, där hela bröstet opereras bort, eller bröstbevarande kirurgi. Förlusten av ett eller båda brösten ger ofta fysiska och psykiska konsekvenser. Syfte: Syftet med denna studie var att beskriva kvinnors upplevelser av sin hälsorelaterade livskvalitet och psykosociala hälsa efter mastektomi med eller utan rekonstruktion. Metod: En deskriptiv studie med kvalitativ metod användes. Urvalet var strategiskt bestående av fem kvinnor som genomgått rekonstruktion/inte genomgått rekonstruktion med varierande åldrar samt olika civilstånd. Semistrukturerade intervjuer genomfördes och data analyserades med innehållsanalys. Resultat: Förändringen i självbild som en mastektomi ger kan leda till begränsningar i den vardagliga livsföringen. Kvinnorna blir dagligen påminda om den fysiska förändringen och upplever detta som psykiskt påfrestande. Dock upplever kvinnorna diagnosen i de flesta fall som ett uppvaknande och ser nu livet som en ny möjlighet. Samtliga kvinnor upplevde en brist i den information som ges av hälso- och sjukvården samt det stöd som erbjuds dem efter avslutad behandling. Slutsats: Resultatet av denna studie visar att kvinnor har olika uppfattning om livskvalitet. En del av kvinnorna upplever att det förändrade utseendet i samband med en mastektomi är ett hinder i vardagen. Dessa kvinnor har ett stort behov av information och stöd även en längre tid efter avslutad behandling, det ställer höga krav på sjukvårdspersonal inom dessa områden.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)